Go?dzik – sentymentalny

 

Go?dzik cz?sto kojarzy si? z odleg?ymi czasami, poniewa? obok gerbera ??czony by? si? z dawnym Dniem Kobiet. Wspó?cze?nie to skojarzenie jest coraz bardziej archaiczne, a prze?liczne go?dziki powróci?y do florystycznych ?ask i aran?acji na trwale.

Có? wi?c takiego jest w go?dzikach? Mo?e jednak jaki? sentyment do minionych czasów… A mo?e to, ?e okaza?y si? ponadczasowe i w jakim? kwiatowym sensie ??cz? „kiedy? i dzi?”? A mo?e go?dzik to wyj?tkowy rodzaj kwiatowej kolorowej komunikacji? Niezaprzeczalne jest, ?e to jedyne w swoim rodzaju kwiaty  z niezwykle d?ugim terminem ?wie?o?ci. U nas w Studiu te kwiaty polecamy w kompozycjach zarówno typowo „go?dzikowych”, jak i z gam? ró?norodnych innych ro?lin, do których go?dziki wyj?tkowo przystaj? i razem szczerze potrafi? cieszy? serce i oczy.