B?d?my z bliskimi w trudnych chwilach

 

Kondolencje sk?adamy bliskim, ukazuj?c w ten sposób nasze wspó?czucie oraz ??czenie si? w bólu z rodzin? po stracie osoby zmar?ej. To równie? uzewn?trznienie naszych trudnych emocji.

Kwiaty kondolencyjne mo?na wr?czy? osobi?cie podczas sk?adania wizyty lub przes?a? za po?rednictwem naszego Studia do domu rodziny. Nasz? dobr? praktyk? jest do??czenie do kwiatów karty kondolencyjnej, na której umieszczamy s?owa wyra?aj?ce wspó?czucie.

Do bukietu kondolencyjnego mo?emy do??czy? kart? kondolencyjn?, wg Twojego ?yczenia lub wg przyk?adu:

    • Niezmiernie mi przykro z powodu Twojej/Waszej straty
    • Prosz?, przyjmij moje kondolencje w zwi?zku z Twoj? strat?
    • Jest mi ogromnie przykro z powodu odej?cia …
    • B?dziemy si? modli? za Ciebie i dusz? zmar?ego/zmar?ej …
    • Nasze serca ??cz? si? z Tob?/Wami w tej chwili smutku