Opieka florystyczna nad grobami

 

Nasz? powinno?ci? wobec tych, którzy odeszli jest pami??…

Zadbane nekropolie to najlepsze ?wiadectwo naszej nieustaj?cej pami?ci.

Jeste?my firm? która ?wiadczy us?ugi kwiatowej piel?gnacji grobów Pa?stwa najbli?szych. Wykonujemy specjalistyczne jednorazowe lub cykliczne prace na indywidualne ?yczenie klienta.

W Pa?stwa imieniu wykonujemy nast?puj?ce us?ugi:

    • uk?adamy wi?zanki,
    • zapalamy znicze,
    • pami?tamy o wa?nych rocznicach,
    • dokumentujemy fotograficznie nasz? prac? i gratis na wskazany adres e-mailowy przesy?amy zdj?cia.

Wykonujemy równie? us?ugi w zale?no?ci od Pa?stwa indywidualnych potrzeb, w tym istnieje mo?liwo?? sta?ej opieki nad grobami.

Mo?ecie Pa?stwo liczy? na pe?en profesjonalizm oraz szacunek wobec powierzonych nam obowi?zków. Zapewniamy dobr? jako?? pracy i terminowo?? wykonania.

Wybieraj?c nasze Studio zyskujecie Pa?stwo gwarancj?, ?e opieka florystyczna nad grobami bliskich trafi?a w najlepsze r?ce.

W przypadku zlecenia nam indywidualnego zadania prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegó?ów wykonania i ceny.

Skontaktuj si? z nami >>>