Os?onki do storczyków

 

Zadbaj o potrzeby storczyków, bo s? wyj?tkowe! Potrzebuj? wi?c specjalnych os?onek, a tych w naszym Studio nie brakuje. Owalne, na planie kwadratu lub sze?cienne, o ró?nych kszta?tach, ceramiczne lub gliniane. Praktyczne s? szklane lub plastikowe os?onki na storczyki, ozdobione siatk? p?kni??.

Zastosowanie os?onek to nie tylko estetyczne, ale wa?ne dekoracyjne rozwi?zanie. Odgrywaj? nieocenion? rol? w procesie podlewania. To bardzo istotne, by w podstawie nie mia?y dziurek, w przeciwie?stwie do doniczek. Os?onki sprawdzaj? si? jako miejsce, gdzie odcieka nadmiar wody. Warto zakupi? os?onki z tak ukszta?towanym dnem, by doniczka sta?a na pewnym podwy?szeniu. Wówczas nadmiar wody znajdzie si? poza zasi?giem korzeni. Woda w cyklu parowania wnika w pod?o?e, które pozostaje d?u?ej wilgotne. Storczyki lubi? by? „zaopiekowane”, a do tego potrzebna jest specjalna dla nich os?onka, któr? z pi?knym kwiatem zakupisz w naszym Studio.