Eustoma – wdzi?k nade wszystko

 

Co znaczy Eustoma (Lisianthus)? Termin pochodzi ze staro?ytnej Grecji. Przedrostek eu ma znaczenie pi?kna, a cz??? stoma odnosi si? do kszta?tu ust. Symbolizuje wdzi?czno?? za wszystko, co dobre w ?yciu. To coraz cz?stszy, symboliczny  kwiat ?lubny, ze wzgl?du na ??czenie si?, zwi?zek z oddaniem i budowaniem trwa?ych wi?zw. Bukiet w r?nych wariantach kolorystycznych sprawdza si? w ka?dej aran?acji domu. To trwa?a i niewymagaj?ca alternatywa dla r?nych ?ywych okazw. Kwiaty eustomy nie trac? formy przez d?ugi czas – zmieniaj?c wazon czy lokalizacj? bukietu mamy mo?liwo?? tworzenia ca?kowicie nowej aran?acji florystycznej zale?nie od nastroju czy sezonu.

Dlaczego w?a?nie eustoma? Musisz wiedzie?, ?e ga??zki pe?ne intensywnych kwiatw eustomy wygl?daj? przepi?knie i maj? ogromne mo?liwo?ci dekoracyjne, a w naszych aran?acjach dodadz? uroku ka?demu wydarzeniu i niejednemu wn?trzu.